Overslaan naar content

Regional Jet Center Recruitment Privacyverklaring

Wanneer je solliciteert op een functie bij ons, vertrouw je ons jouw persoonsgegevens toe. Wij vinden deze relatie extreem belangrijk en beloven je het volgende:

  • Wij verwerken je persoonsgegevens volgens de Europese wet- en regelgeving voor gegevensbescherming en andere privacywetgeving die van toepassing is om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en om veilige gegevensoverdrachten te garanderen.

  • Wij zijn transparant over hoe wij je verzamelde persoonsgegevens gebruiken.

  • Wij zorgen dat je persoonsgegevens veilig zijn bij ons. In het onwaarschijnlijke geval dat jouw persoonsgegevens zijn gelekt, zorgen wij ervoor dat het lek zo snel mogelijk wordt gestopt en jij onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld.

  • Als wij je persoonsgegevens buiten onze organisatie moeten vrijgeven, beschrijven wij dit expliciet in onze privacyverklaring. Wij delen, verkopen of geven je persoonsgegevens niet aan een externe organisatie zonder jouw nadrukkelijke toestemming.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het RJC verwerkt wanneer een sollicitant het sollicitatieproces ingaat of contact met ons opneemt. Wij verwerken jouw persoonsgegevens primair voor het sollicitatieproces en om jouw vragen te beantwoorden. Jouw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor een screening wanneer je een arbeidsovereenkomst aangaat met het RJC. Een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) is voor alle functies binnen het RJC vereist. Jouw persoonsgegevens zullen dan ook voor de aanvraag hiervan worden gebruikt. Ook is er voor indiensttreding een Schiphol pas vereist. Jouw persoonsgegevens zullen dan voor de aanvraag hiervan gebruikt worden.

In deze privacyverklaring vind je meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken en welke rechten je hebt.1. Wie zijn wij

Wij zijn het Regional Jet Center B.V., gevestigd aan de Westerkimweg 73, 1118 ZS Schiphol. Het RJC is onderdeel van de Air France-KLM Groep. Kijk voor meer informatie op onze website www.rjc.nl. Het RJC is verantwoordelijk voor de verzameling en het gebruik van jouw persoonsgegevens conform deze privacyverklaring.2. De soorten persoonsgegevens die wij verwerken

2.1. Algemeen Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

(A) Naam en overige identiteitsgegevens Als je solliciteert op de RJC-vacaturesite, registreren wij jouw naam.

(B) Je contactgegevens Wij registreren je telefoonnummer en e-mailadres.

(C) Onze communicatie met jou Als je ons een e-mail stuurt, of contact met ons opneemt online of via sociale media, registreren wij jouw berichten. Als je ons belt, leggen onze medewerkers je vragen of klachten vast in onze database.

(D) Informatie die wij verzamelen als je gebruikmaakt van onze websites en andere digitale media Wanneer je onze websites bezoekt of andere digitale diensten, kunnen wij jouw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website en surfgedrag vastleggen. Deze informatie wordt verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën.

2.2 Speciale categorieën persoonsgegevens Voor bepaalde categorieën persoonsgegevens, zoals gegevens waaruit ras, etnische afkomst, geloof of levensovertuiging blijken, gegevens over jouw gezondheid of strafrechtelijke gegevens, gelden op grond van de toepasselijke privacywetgeving strengere regels. Wij verwerken deze persoonsgegevens wanneer je deze met het RJC deelt. Normaal gesproken verzamelt en verwerkt het RJC deze categorie van persoonsgegevens in het sollicitatieproces niet.3. Hoe wij jouw gegevens verzamelen

Wij verzamelen de hiervoor genoemde categorieën van persoonsgegevens als volgt:

(A) Door jou verstrekte persoonsgegevens Wanneer je solliciteert via de RJC-vacaturesite.

(B) Persoonsgegevens die wij ontvangen van andere partijen, zoals bijvoorbeeld uitzendbureaus Wij ontvangen dan jouw gegevens van deze partijen om jouw sollicitatie(s) af te handelen. We ontvangen dan je identificatiegegevens en contactgegevens.

(C) Als je onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën Het RJC maakt gebruik van eigen cookies en van cookies van derden.

(D) Wij ontvangen bepaalde informatie van de overheid of van overheidsinstanties ten behoeve van de veiligheid binnen het RJC Deze persoonsgegevens zijn gerelateerd aan het KLM-screeningproces en de aanvraag van een VGB.4. De doeleinden waarvoor wij jouw gegevens gebruiken

4.1. De belangrijkste doeleinden waarvoor wij jouw gegevens gebruiken

(A) Om onze diensten in het sollicitatieproces aan je te leveren Wij gebruiken de onder 2.1 (A) tot en met (C) beschreven informatie om je sollicitatie af te handelen. Wij gebruiken je contactgegevens om je over de status van je sollicitatie te informeren.

(B) Om met je te communiceren Wij gebruiken je contactgegevens om met je te communiceren over het sollicitatieproces, om je vragen te beantwoorden en je klachten af te handelen.

(C) Voor onze bedrijfsvoering of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen Wij verzamelen, gebruiken en bewaren jouw persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering, zoals onze administratie, voor fraudepreventie en -bestrijding of voor geschillenbeslechting. Wij verwerken jouw persoonsgegevens ook ten behoeve van de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

4.2 Wettelijke grondslag We kunnen je persoonsgegevens uitsluitend verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. In veel gevallen hebben wij je persoonsgegevens nodig om je sollicitatie in ontvangst te nemen en te verwerken, je sollicitatie te registreren, selectiegesprekken te plannen, om je vragen te beantwoorden en om de screening uit te voeren. Wij verwerken je gegevens dan op de rechtsgrond ‘de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke’. Wij maken altijd een zorgvuldige afweging van alle belangen: jouw belangen, die van anderen en die van het RJC. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens (welke toestemming je te allen tijde weer kunt intrekken), verwerken wij je gegevens op basis van die toestemming. Indien je weigert om de persoonsgegevens te verstrekken die we nodig hebben voor de uitvoering van het sollicitatieproces of voor de naleving van een wettelijke verplichting, kunnen we mogelijk het sollicitatieproces niet voltooien. Dan moeten we bijvoorbeeld je sollicitatieproces stoppen. Als je onvolledige of onjuiste gegevens hebt verstrekt, kunnen wij ons genoodzaakt zien om je de toegang tot het sollicitatieproces te ontzeggen of het sollicitatieproces af te breken.5. Verlenen van inzage aan of uitwisseling van gegevens met derden

5.1. Algemeen Wij kunnen jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen aan derden verstrekken:

(A) Voor het faciliteren van de VGB-aanvraag Om deze Verklaring van Geen Bezwaar aanvraag af te handelen, moeten wij jouw persoonsgegevens uitwisselen met de Nederlandse autoriteiten, de AIVD.

(B) Met een uitzendbureau Indien je als flexmedewerker al werkzaam bent geweest voor het RJC is het mogelijk dat wij, om te bepalen welke contractvorm wij je kunnen aanbieden, contact opnemen met het uitzendbureau waarvoor je werkzaam bent/ bent geweest. Wij zullen hiervoor te allen tijde vooraf aan jou toestemming vragen voor deze verwerking van je persoonsgegevens.

(C) Voor ondersteunende of aanvullende diensten Om onze diensten te leveren, maken wij gebruik van ondersteunende of aanvullende diensten van derden, zoals IT-leveranciers, sociale-media-providers en marketing- en screeningbureaus. Al deze derden zijn verplicht jouw persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies. Binnen de Air France-KLM Groep wordt voor de bedrijfsvoering gebruikgemaakt van gecentraliseerde databases en systemen. Deze centrale databases en systemen kunnen door een van de groepsmaatschappijen worden gehost of beheerd voor de andere groepsmaatschappijen. Daarnaast kunnen bepaalde operationele functies ten behoeve van de efficiency door een van de groepsmaatschappijen worden uitgevoerd voor de andere groepsmaatschappijen. Dit betekent dat onze groepsmaatschappijen in dat kader toegang kunnen hebben tot jouw persoonsgegevens. Onze groepsmaatschappijen mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer dat nodig is voor de betreffende bedrijfsfunctie en overeenkomstig deze privacyverklaring.6. Bewaring

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hoe lang je persoonsgegevens wordt bewaard, hangt af van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en van de geldende wettelijke bewaartermijn. Indien je wordt afgewezen voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd, wordt je sollicitatiegegevens één jaar na einde van de sollicitatieprocedure bewaard.

7. Internationale doorgifte van gegevens

Het RJC zal de gegevens die van jou verzameld zijn in het sollicitatieproces niet doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte.8. Jouw rechten

8.1. Door contact op te nemen met ons kan je alle rechten uitoefenen die je volgens de geldende privacywetgeving toekomen, waaronder (A) het inzien van je gegevens, (B) het rectificeren van je gegevens, (C) het wissen van je gegevens, (D) het beperken van de verwerking van je gegevens, (E) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.

(A) Recht van inzage Je mag ons vragen of wij je persoonsgegevens verwerken. Is dat het geval, dan kan je inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie.

(B) Recht op rectificatie Je hebt het recht om je gegevens te rectificeren indien deze onjuist of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens en vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden; dit kan de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden.

(C) Recht op gegevenswissing Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit betekent dat wij je gegevens dan verwijderen. Het wissen van je persoonsgegevens vindt alleen plaats in bepaalde gevallen, die wettelijk zijn voorgeschreven en vermeld staan in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bijvoorbeeld wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verwerkt of wanneer ze onrechtmatig zijn verwerkt. Door de wijze waarop wij bepaalde diensten hebben ingericht, kan het enige tijd duren voordat back-ups zijn gewist.

(D) Recht op beperking van verwerking Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van je gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding kunnen geven, zijn onder meer situaties waarin de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid daarvan te verifiëren. Dit recht betekent niet dat wij je persoonsgegevens niet mogen blijven opslaan.

(E) Recht van bezwaar Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je ons kunt vragen om jouw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ (waaronder profilering) de rechtsgrond voor de verwerking vormen (zie 4.3 ‘Wettelijke grondslag’ hierboven). Je kunt ten allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen direct marketing wanneer je persoonsgegevens voor dit doel worden verwerkt. Hieronder valt ook profilering in verband met direct marketing. Als je dit recht uitoefent, verwerken wij je persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden.

8.2. Intrekking van je toestemming Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door de specifieke instructies te volgen die betrekking hebben op de verwerking waarvoor je toestemming hebt gegeven. Je kunt ook direct contact opnemen met ons.

8.3. Weigering of beperking van rechten Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij je hierboven in 8.2 beschreven rechten kunnen weigeren of beperken. Wij beoordelen per geval zorgvuldig of er sprake is van een dergelijke uitzondering. Je ontvangt hiervan bericht. Zo kunnen wij je verzoek tot inzage weigeren wanneer dit nodig is ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, of we kunnen weigeren om je persoonsgegevens te verwijderen als de verwerking van deze gegevens nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt bijvoorbeeld niet als de persoonsgegevens niet door jou zijn verstrekt of als we de gegevens niet verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst.

8.4. Privacy Office Als je je rechten wilt uitoefenen, kan je dit doen door een verzoek in te dienen bij de compliance officer via gmb.spl.mp.complianceofficer@martinair.com.

8.5. Vragen, opmerkingen of klachten Heb je vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Als je probleem niet naar tevredenheid is opgelost, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag belast met het toezicht op de naleving van de privacywetgeving.9. Actualisatie van deze privacyverklaring

9.1. Deze privacyverklaring treedt in werking op 22 december 2023. Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd herzien.